Sölvesborgs kommun

Kommunens krisorganisation

Kommunen har en viktig roll i samband med större olyckor och kriser. Kommunen driver ett antal verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Exempel på dessa verksamheter är äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kommunen har därför en plan för hur kriser och stora olyckor ska hanteras. Planen grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Om Sölvesborg drabbas av en stor olycka eller kris sammankallas kommunens krisledning. Denna grupp består av personer som även i normala fall har ledningsansvar eller specialistkunskaper inom olika områden.

Krisledningsnämnd

Skulle krisen bli väldigt omfattande kommer krisledningsnämnden att fatta de avgörande besluten. Krisledningsnämnden består av ledande politiker. Vid stora krissituationer kan denna nämnd komma att ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

POSOM

Utöver kommunens krisledning och krisledningsnämnd, har kommunen även en grupp som kallas POSOM till sitt förfogande vid kriser eller stora olyckor. POSOM är en förkortning för Psykiskt och Socialt Omhändertagande.

FRG

Frivilliga resursgruppen består av frivilliga som särskilt utbildat sig för att kunna hjälpa till vid en extraordinär händelse. Utbildningen sker genom Civilförsvarsförbundet. Deras huvuduppgift är att säkerställa Trygghetspunkter dit medborgarna kan komma för att få information.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik