Sölvesborgs kommun

Särskilda behov, extra stöd

Alla har rätt till utbildning och ska kunna ta del av undervisningen, oavsett om eleven har särskilda behov och behöver ett extra stöd. Det är viktigt att elever känner sig inkluderade i klassrummet och därför finns det verktyg som är anpassade för personer som behöver extra stöttning. Skolverksamheten kan bland annat erbjuda specialpedagogik, anpassade läromedel och olika åtgärdsprogram för att undervisningen ska bli lärorik.

Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd.

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Om en elev däremot riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Innan en elev får stöd ska skolan först se över sina pedagogiska metoder och hur de fördelar befintliga resurser. Man måste också titta på hur den aktuella elevgruppen fungerar.v

Utredningar och åtgärdsprogram - grund- och gymnasieskola

När en elev inte förväntas nå de uppsatta målen ska en pedagogisk utredning genomföras till grund för om beslut av särskilt stöd behövs. Rektorn beslutar därefter om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. I ett åtgärdsprogram ska det framgå vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram tas fram.

Särskild undervisningsgrupp - grundskola

Vid särskilda skäl kan särskilt stöd ges, detta kan ske enskilt eller i annan undervisningsgrupp än vad eleven normalt sett tillhör.

Anpassad studiegång - grundskola

Vid anpassad studiegång kan skolan välja att frångå timplanen för en elev, exempelvis genom att frånta eleven vissa ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerar. I sådant fall fattas beslut om anpassad studiegång av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Rätt att gå om en kurs - gymnasieskola

Elever har möjligheten att gå om en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om det finns särskilda skäl.

Individuellt anpassat program - gymnasieskola

En elevs utbildning kan avvika från vad som gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser kan bytas ut.

Reducerat program - gymnasieskola

I de fall som en elev uppvisar märkbara studiesvårigheter kan de befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet.

Förlängd undervisning - gymnasieskola

Vid särskilda skäl kan en elev beviljas längre tid än tre år för att fullfölja sin utbildning. 

Samma regler för alla skolor

Skollagens bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för såväl statliga och kommunala som fristående skolor.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg