Sölvesborgs kommun

Upphandling och inköp

Pengar. Foto: Pixabay.

Pengar. Foto: Pixabay.

I Sölvesborgs kommun sköts kommunövergripande upphandlingar och inköp via upphandlaren på kommunkansliet. I vissa fall samarbetar Sölvesborgs kommun också med de andra kommunerna i Blekinge samt Bromölla vid upphandling av varor och tjänster.

Sölvesborgs kommun lyder under Lagen om offentlig upphandling. Denna lag omfattar alla kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentliga bolag. Lagen om offentlig upphandling bygger på EG-rättsliga principer. Enligt Konkurrensverket är meningen med lagen att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Det är nödvändigt att alla som medverkar i upphandlings- och inköpsprocessen i kommunen har en gemensam grundsyn, utnyttjar fördelen med en stor sammanlagd volym, ett gemensamt agerande med likartade krav och arbetar efter samma regler.

För upphandling i all offentlig verksamhet i Sverige gäller fem grundläggande principer:

  • Icke-diskriminering

Principen innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.

  • Likabehandling

Principen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.

  • Proportionalitet

Principen innebär att krav på leverantör och krav i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas.

  • Öppenhet

Principen innebär att ett förfrågningsunderlag ska vara förutsägbart och tydligt.

  • Ömsesidigt erkännande

Principen innebär att intyg och certifikat från annan medlemsstat även ska gälla i övriga EU/EES länder.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete